Komiteler

Kurul ve Komitelerimiz, Yönetim Kurulumuzun etik liderlik ve gözetim kapasitelerini artıran yönetişim organlarıdır ve sahip oldukları yetkileri kullanarak karar alma süreçlerimize aktif olarak katılırlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitemiz aşağıdaki kurumsal hedefler doğrultusunda çalışır;

 1. Uzun vadeli plan ve iş modellerini belirleyerek, hissedar motivasyon ve kaygılarını dikkate alarak, sosyal sorumluluklar üstlenerek ve etkili bir risk yönetimi çerçevesi kurarak; Şirketin “sürdürülebilir büyüme kapasitelerini” artırmak.
 2. Güç dengeleri iyi işleyen bir yönetim kurulu oluşturarak, yetkin yöneticiler istihdam ederek, planlara uyumu denetleyerek, etik bir kültürünü teşvik ederek ve karar almayı destekleyen yönetişim altyapıları kurarak; Şirketin “dinamik yönetim kapasitelerini” artırmak.
 3. Paydaşlarla geri beslemeli ve etkin bir diyalog geliştirerek; Şirkete duyulan “güveni” artırmak.
Komite Üyeleri
 • A. Fatih Tamay (Komite Başkanı)
 • Ayhan Yerekaban (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Yaşar Yerekaban (Yönetim Kurulu Üyesi)
 • Fuat Orhan (Kurumsal Sürdürülebilirlik Direktörü – Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitemiz aşağıdaki kurumsal hedef doğrultusunda çalışır;

Riskin Yönetilmesi süreçlerini, strateji tasarımı ve planlama aşamalarından itibaren Şirketin işleyiş ve fonksiyonlarına dâhil etmek ve Şirketin karar mekanizmalarının tüm paydaşlar yararına olmak üzere daha ihtiyatlı ve daha isabetli çalışmasını sağlamak.

Komite Üyeleri
 • Fatih Tamay (Başkan)
 • Ayhan Yerekaban
 • Toygar Şavkıner
 • Fergan Erkişi
 • Erdoğan Yılmaz

İç Denetim Komitesi

İç Denetim Komitemiz aşağıdaki kurumsal hedef doğrultusunda çalışır;

Yönetişim, Risk Yönetimi ve Kontrol eylemlerini Yönetim Kurulu adına sistematik bir şekilde izleyerek ve icranın hakiki performansını idari hiyerarşiden bağımsız bir şekilde doğrulayarak şirketin operasyon ve örgütlenmesine değer katmak.

Komite Üyeleri
 • Fatih Tamay (Başkan)
 • Yaşar Yerekaban
 • Toygar Şavkıner

Etik ve Cinsiyet Eşitliği Kurulu

İç Denetim Komitemiz aşağıdaki kurumsal hedef doğrultusunda çalışır;

Şirket genelinde adalet, dürüstlük ve şeffaflığa zarar veren motivasyonları ortadan kaldırarak çalışanlara kendilerini güvende hissedip işe odaklanabildikleri iş ortamını sunmak ve yeterli bir Kurumsal Etik Olgunlaşma Programının takip edilmesini temin ederek, şirket bünyesi ve çevresinde yüksek bir etik davranış kültürünü yaymak.

Kurul Üyeleri
 • Yaşar Yerekaban (Başkan)
 • Toygar Şavkıner
 • Deniz Turan
 • Fuat Orhan
 • Pınar Yüksel (Dönemsel Üye)
 • Hacer Eren (Dönemsel Üye)